Økning i antall lærlinger i bygg og anleggsteknikk, praksiskandidater viktigst for trelastnæringen

Knut Amund Skatvedt, Treteknisk

Det ble inngått vel 5 500 nye lærlingkontrakter innen bygg og anleggsteknikk i 2022. Utviklingen de siste ti år viser en jevn økning. I 2022 ble det inngått 85 prosent flere kontrakter enn i 2012. NHOs medlemsbedrifter melder allikevel om behov for 40 000 nye ansatte.
Trelastfaget som inngår byggfaget viser også positiv utvikling, men antallet nye fagarbeidere er fortsatt lavt. Intern opplæring av praksiskandidater er viktigst for trelastnæringen.

Foto: FotoKnoff

Flere fagarbeidere

Ifølge Utdanningsdirektoratet er antallet nye lærekontrakter i 2022 historisk høyt. 25 000 lærlingekontrakter ble tegnet, noe som betyr at over 80 prosent av de som søkte fikk kontrakt. Dette blir omtalt som en svært positiv utvikling.

Praksiskandidater i trelast og limtrefaget

Kandidater med fem års relevant erfaring kan ta fagbrev som privatist. For alle avlagte fagprøver er andelen praksiskandidater 15 %, dette er imidlertid den dominerende andelen av nye fagbrev innen trelastfaget. Intern opplæring av fagarbeidere er derfor avgjørende for at næringen skal kunne skaffe seg nødvendig kompetanse.

Økende behov for fagarbeidere i industrien

På oppdrag fra NHO utarbeider Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) NHOs Kompetansebarometer. Blant Byggenæringens Landsforbunds medlemmer oppgir opp mot 70 prosent av bedriftene at de har udekket kompetansebehov.
Mer enn halvparten av bedriftene etterspør kandidater med videregående yrkesfag- eller fagskoleutdanning.

Ifølge SSB ble det utført 13 000 årsverk i trelast og trevareindustrien i 2022. Treindustrien oppgir at trelastindustrien sysselsetter i underkant av 3 900 årsverk. For byggenæringen totalt er mer enn 15 prosent av de ansatte mellom 55 og 66 år. Dette vil kunne bety et rekrutteringsbehov for trelastindustrien på i underkant av 600 personer i løpet av de neste årene. I de siste årene frem til 2022 er det avlagte 15 fagprøver hvert år ifølge UDIR. Hos institusjonene som tilbyr teoriundervisning av praksiskandidater meldes det om en opp imot tredobling av antall kandidater de siste par årene. Skal næringen dekke sitt kompetansebehov i årene fremover må denne utviklingen forsterkes.