Framtidslaboratorium: Den trebaserte byggebransjen i 2060

Hvordan vil den trebaserte byggebransjen se ut i 2060? Hvilke utfordringer og muligheter vil den møte? Hvilke visjoner og verdier vil den bygge på? Disse spørsmålene skal utforskes sammen med studenter fra flere utdanningssteder. Framtidslaboratorium gjennomføres på Valle Wood i Oslo den 18. mars 2024.

Framtidslaboratoriet arrangeres av forskningsprosjektet Inno4Tree ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Treteknisk, i samarbeid med Norwegian Wood Cluster. Målet med framtidslaboratoriet er å stimulere til kreativ og kritisk tenkning om framtiden for den trebaserte byggebransjen i Norge. Vi vil få mulighet til å utvikle og dele ideer om hvordan denne bransjen kan bidra til å løse noen av de store samfunnsutfordringene vi står overfor, som klimaendringer, urbanisering, digitalisering og sirkulær økonomi.

Framtidslaboratorium gjennomføres som en gruppeøvelse der deltakerne blir bedt om å utvikle ulike fortellinger om hva framtiden kan bringe når det gjelder utvikling av den trebaserte byggebransjen. Poenget er ikke å forutsi framtiden, men å utfordre deltakernes vanetenkning og fordommer.     

Øvelsen tar utgangspunkt i en bestemt tilnærming for framtidstenkning utviklet og tatt i bruk av UNESCOs nettverk for Futures Literacy. Futures literacy kan oversettes til framtidskyndighet eller framtidskompetanse på norsk. Å være framtidskyndig betyr å være oppmerksom på at våre valg og handlinger i nåtiden i stor grad er formet av våre antakelser om og forventninger til framtiden.

Laboratoriet vil ledes av Per Koch, spesialrådgiver ved NIFU og redaktør for tidsskriftet Forskningspolitikk. NIFU har siden 2021 hatt et UNESCO-læresete i ledelse og innovasjon, i samarbeid med Universitet i Stavanger. Som et ledd i dette har flere forskere ved NIFU opparbeidet erfaring med Futures literacy som metode, og hvordan dette kan brukes i møte med store samfunnsutfordringer, nasjonalt og internasjonalt. 

Moritz Groba fra Oslotre vil holde et innlegg og vil delta i samtalen.

Valle Wood