Arbeidspakke 1: Trebaserte byggematerialer

Arbeidspakkeleder er David Lazarevic fra SYKE i Finland.

Her skal det utføres følgende tre hovedoppgaver:

  1. Analyse av styresamarbeid i verdikjeden og utover etablerte verdikjeder
  2. Karlegging av kompetansebehov for mer innovativ bruk av trebaserte byggematerialer og av relevante utdanningstilbud
  3. Analyse av mellomledds organisasjoner for å fremme utvikling og bruk av innovative trebaserte byggematerialer

I den første hovedoppgaven gjennomføres en statistisk analyse av styresamarbeid basert på offentlig tilgjengelig informasjon om styresammensetning. I tillegg skal det gjennomføres intervjuer og casestudier. NIFU er her hovedansvarlig.

I den andre hovedoppgaven gjennomføres en karlegging av eksisterende kompetansebehov ved å undersøke utviklingen av kompetanseprofilene i stillingsannonser og ved å kartlegge utdanningstilbudene i de forskjellige delene av utdanningssystemet – videregående skoler, tekniske fagskoler og universitet og høyskoler. I tillegg undersøkes også andre relevante tilbud for kompetanseoppgradering gjennom kurs. Treteknisk er ansvarlig for denne karlegging og NIFU bidrar. Casestudier om relevante yrkesutdanning gjennomføres av Treteknisk. En medieanalyse og en analyse av politiske virkemidler gjennomføres av NIFU. Tilsvarende analyser gjennomføres i Finland og her er SYKE ansvarlig.

I den tredje hovedoppgaven undersøkes hvilke mellomledds organisasjoner har bidratt til mer innovativ bruk av trebaserte byggemateraler og hvordan de samarbeider. Her brukes medieanalyse, intervjuer, nettverksanalyse og casestudier. Denne oppgaven gjennomføres både i Norge (NIFU) og i Finland (SYKE).

English summary: Work package 1. Wooden construction materials

The work package is coordinated by David Lazarevic from SYKE.

Here we will have three main tasks:

  1. Network analysis of boards and case studies on board interlocking (NIFU)
  2. Mapping of competence needs and offers (Treteknisk) and case studies on vocational education (Treteknisk, SYKE)
  3. Case studies on intermediaries and network analysis of intermediaries (NIFU and SYKE)

Media analysis, analysis of policy instruments and interviews will inform these research tasks (NIFU and SYKE).