Prosjekt Inno4Tree

Inno4Tree har det overordnede målet å legge til rette for en bærekraftig overgang av byggebransjen til den sirkulære bioøkonomien, ved å erstatte betong og stål med trekonstruksjonsmateriale.

For å nå dette målet vil vi analysere betydningen av eierstyring og selskapsledelse i skogbaserte verdikjeder, posisjonen til mellomledd organisasjoner i den skogbaserte bioøkonomien, og kompetansetilførsel i byggesektoren, med spesifikt fokus på byggematerialer i tre, trebygninger og broer

Prosjektet er et samarbeid mellom

Om Inno4Tree

Ta tak i klimaendringer med innovasjon i den skogbaserte industrien

Dette er et forskerprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet startet i oktober 2021 og vil bli avsluttet i november 2024.

Forskningspartnerne er tre forskningsinstitutt: NIFU og Treteknisk fra Norge og SYKE fra Finland. Prosjektet skal samarbeide tett med to norske klynger som har spesialisert seg på skogsbasert industri: Wood Works! og Norwegian Wood Cluster.

About Inno4Tree

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry

This is a researcher project funded by the Research Council of Norway. The project startet in october 2021 and will be concluded in november 2024.

Research partners are three research institutes: NIFU and Treteknisk from Norway and SYKE from Finland. The projects will collaborate with two Norwegian cluster organisations specialised in wood-based industry: Wood Works! and Norwegian Wood Cluster.

Nyheter

Inno4Tree Field Trip in Helsinki 8.-9.11.2022

Tuesday 8.11.2022 Viikin kirkko, Agronominkatu 5, 00790 Helsinki First, Inno4Tree visited Viikki Church, located nearby to the SYKE offices at the Viikki campus. The Church, completed in 2005, is unique…

Vil undersøke endringer i kompetansebehov

Som en del av Inno4Tree vil Treteknisk undersøke hvordan etterspørselen etter kompetanse har endret seg i byggenæringa.  Metoden som brukes er tekstanalyse av stillingsannonser samt intervjuer av folk som jobber…