Prosjekt Inno4Tree

Inno4Tree har det overordnede målet å legge til rette for en bærekraftig overgang av byggebransjen til den sirkulære bioøkonomien, ved å fremme bruk av tre i byggebransjen.

For å nå dette målet vil vi analysere betydningen av eierstyring og selskapsledelse i skogbaserte verdikjeder, posisjonen til mellomledd organisasjoner i den skogbaserte bioøkonomien, og kompetansetilførsel i byggesektoren, med spesifikt fokus på byggematerialer i tre, trebygninger og broer

Prosjektet er et samarbeid mellom

Om Inno4Tree

Ta tak i klimaendringer med innovasjon i den skogbaserte industrien

Dette er et forskerprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet startet i oktober 2021 og vil bli avsluttet i november 2024.

Forskningspartnerne er tre forskningsinstitutt: NIFU og Treteknisk fra Norge og SYKE fra Finland. Prosjektet skal samarbeide tett med to norske klynger som har spesialisert seg på skogsbasert industri: Wood Works! og Norwegian Wood Cluster.

About Inno4Tree

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry

This is a researcher project funded by the Research Council of Norway. The project startet in october 2021 and will be concluded in november 2024.

Research partners are three research institutes: NIFU and Treteknisk from Norway and SYKE from Finland. The project will collaborate with two Norwegian cluster organisations specialised in wood-based industry: Wood Works! and Norwegian Wood Cluster.

Nyheter